تصاویر محصولات

سنسور و آنالایزر COD,BOD,TOC,NO3,Turbidity,TSS
28 اکتبر 2022

سنسور اسپکتروفتومتری مدل UV-VIS-860 این سنسور پایه همکاری شرکت دلتا ارتباط دومان و شرکت EFS فرانسه طراحی و ساخته شده ...